fbpx Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПОТРЕБАТА НА БИСКВИТКИ

в сила от 25.05.2018 г.

„Сингъл Степ“ ЕООД, с ЕИК: 205022440, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Братя Миладинови 12, (наричана по-долу за краткост „Дружеството “) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета влязъл в сила на 25.05.2018 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:

Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет страниците https://www.thestep.bg/ и https://singlestep-shop.bg/, както и сключване на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

– изрично получено съгласие от вас като ползвател на интернет страницата;

– изпълнение на задълженията на сдружението по договор с вас;

– спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;

– за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна.

2. Събиране на лични данни и цели

2.1. „Сингъл Степ“ ЕООД събира лични данни на:

– физически лица или представители на юридически лица – доставчици на специфични услуги, отношенията с които са регулирани с договор;

– физически лица – служители, клиенти и/или официални представители или лица за контакт на юридическите лица;

– дарители, доброволци и партньори на Дружеството;

– потребители на стоки и услуги, предоставяни от Дружеството.

за целите на:

– сключване на трудов договор със служителя, съгласно чл. 62, ал. 7 от Кодекса на труда и Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор;

– сключване на граждански или друг договор за предоставяне на различни услуги, включително здравни и социални услуги за трети страни и лица от името на „Сингъл Степ“ ЕООД;

– създаване на потребителски профил в сайтовете на Дружеството, регистриране на интернет страниците ни, купуване на продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка и фактуриране на поръчаните от Вас стоки и услуги, пощенски код, платежни методи, телефонен номер, информация отностно дата, сума и честота на поръчки;

– възникване, действие и прекратяване на правоотношения на Дружеството;

– получаване и извършване на дарения, получаване на доброволен труд или партньорство за повишаване на обществената информираност, както и всякакво доброволно сътрудничество, за което двете страни имат формална или неформална кореспонденция и потвърждение;

– защита на правата на личността, посредничество за защита на правата на личността.

2.2. Събираните и обработвани от Дружеството лични данни се съхраняват за максимално кратък срок след отпадане на основанието за обработването им. След отпадане на основанието за обработка на данните, последните се унищожават по реда, предвиден във вътрешните правила за обработка на личните данни на Дружеството.

2.3. Обработваните от Дружеството лични данни могат да бъдат разкрити на следните категории получатели:

– физическите лица, за които се отнасят данните;
– лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт, като напр. публични органи, институции и др.
– дарители на Дружеството – на тези лица се предоставят единствено статистически данни от обработването на личните данни (статистика по пол, възраст, местоживеене) при наличието на поне една от следните предпоставки:
– изрично съгласие на субекта на данните;
– нормативно установено задължение на администратора на личните данни;
– защита на жизненоважен интерес;
– когато е необходимо за целите на наказателно преследване.

3. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни в интернет страниците https://www.thestep.bg/ и https://singlestep-shop.bg/

3.1. Ние събираме и обработваме личните данни, които вие ни предоставяте във връзка с използването на интернет страницата за следните цели:

– създаване на профил (ако е приложимо) и предоставяне на пълна функционалност при използването на https://www.thestep.bg/ и https://singlestep-shop.bg/

– подаване на сигнал/жалби/запитвания от Ваша страна чрез формуляр за това в интернет страницата на Дружеството;

– статистически цели;

– маркетинг цели;

– участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности;

– защита на информационната сигурност;

– изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

– включване в кампании на Дружеството;

– поръчка на продукти и услуги, предлагани от Дружеството;

– доставка на продукти, предлагани от Дружеството;

– издаване на фактура и обработването й;
– осчетоводяване и фактуриране на покупките от електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

– дейности по управление на Вашия профил на интернет страниците ни;

3.2. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– ограничение на целите на обработване;

– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– точност и актуалност на данните;

– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3.3. При обработването и съхранението на личните данни, сдружението може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

3.4. През интернет страниците си https://www.thestep.bg/ и https://singlestep-shop.bg/ Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: раззкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни.

3.5. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

3.6. Интернет страниците на Дружеството използват т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на интернет страницата.

4. Срок на съхранение на личните ви данни

4.1. Дружеството съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашия профил в интернет страницата.

4.3. Дружеството съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Дружеството, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

5. Предаване на Вашите лични данни за обработване

5.1. Дружеството може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

5.2. Дружеството Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички ваши лични данни на трети държави или международни организации.

6. Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Сингъл Степ“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия.

7. Оттегляне на съгласието

7.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни – в случай, че не желаете предоставените от вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формуляр за оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

7.2. След като получим вашето искане, ще ви изпратим на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието. 

7.3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Дружеството е извършвала до този момент.

8. Право на достъп

8.1. Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл или попълните формуляр за това.

8.2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

8.3. След като получим вашето искане, ще ви изпратим на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

8.4. След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Дружеството ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма. 

8.5. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но сдружението си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с вас с отправяне на искане до Дружеството по имейл, като използвате формуляр или чрез искане в свободен текст, изпратено по e-mail до 

10. Право на изтриване

10.1. Вие имате правото да поискате от Дружеството изтриване на част или всички свързани с вас лични данни, а Дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Вие възразите срещу обработването на свързаните с вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

10.2. Дружеството не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ѝ предоставени;

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

10.3. За да упражните правото си да бъдете заличени, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните ви данни, които Дружеството обработва, като попълните формуляр или чрез искане в свободен текст, след което Дружеството ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация, писмо с подробни инструкции за верификацията ви като потребител и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

10.4. След като удостоверим идентичността на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за вас, в съответствие с ал. 3.

11. Право на ограничаване

11.1. Вие имате право да изискате от Дружеството да ограничи обработването на свързаните с вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред вашите интереси.

11.2. След като получим вашето искане, ще ви изпратим на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията ви като потребител и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

12. Право на преносимост

12.1. Ако сте дали съгласие за обработване на вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Дружеството, или ако данните ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

– да поискате от Дружеството да ви предостави вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

– да поискате от Дружеството пряко да прехвърли вашите лични данни към посочен от вас администратор, когато това е технически осъществимо.

12.2. Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнен формуляр или искане в свободен текст, след което Дружеството ще изпрати на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията ви като потребител и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

12.3. След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще изпрати на посочения от вас имейл данните, които обработва за вас.

13. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Дружеството да ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

14. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

15. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

15.1. Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, той ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

15.2. Дружеството не е длъжна да ви уведомява, ако:

– е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

– е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;

– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

16. Лица, на които се предоставят личните ви данни

16.1. За целите на обработване на личните ви данни, за отговор при постъпили жалби/сигнали и запитвания и услуги, включително чрез сайтовете ни https://www.thestep.bg/ и https://singlestep-shop.bg/ и с оглед Вашите интереси, Дружеството може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни: държавни и общински власти, органи на правосъдието, структури, които отговарят за защита правата на личността.

16.2. Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните ви данни.

16.3. Дружеството не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

16.4. В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: http://www.cpdp.bg

16.5. Можете да упражните всичките си права относно защита на вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните или да ползвате формуляр за целта.